חיפוש באתר

משיכת כספים בפטור ממס בעלי יתרה נמוכה

במהלך חודש ינואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016, המאפשרות לחוסכים בעלי חשבונות שיתרתם במועד הקובע (כהגדרתו בתקנות) אינה עולה על 8,000 ₪ ואשר עומדים בתנאי המשיכה שנקבעו בתקנות, למשוך את הכספים ללא תשלום מס.

משיכת כספים ללא תשלום מס, מתאפשרת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 • בחשבון לא בוצעו הפקדות לאחר ה – 1.1.2014.
 • מיום 1.1.2014 ואליך לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת (דגש: ביצוע העברה בין מסלולים ו/או ביצוע משיכת כספים לאחר ה- 1.1.2014 לא שוללת זכאות למשיכת הכספים).
 • היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה לא תעלה על 8,000 ₪ נכון למועד הקובע.

עבור עמיתי קופת"ג לעובדי אל על, התקנות מתייחסות לתכניות הבאות:

 • שכיר תגמולים
 • עצמאי
 • שכיר פיצויים

מה עליך לעשות כדי לממש את זכותך?

 1. למלא טופס "בקשת משיכה"
 2. לצרף צילום של תעודת הזהות.
 3. לצרף העתק המחאה מבוטלת או אישור קיום חשבון חתום על ידי הבנק הכוללים את פרטי חשבון העו"ש על שמך, אליו יועברו הכספים.

את המסמכים יש להעביר באחת מהדרכים הבאות:

 1. במייל לכתובת: tagta@ovdim-org.il
 2. לטלפון: 03-5210626
 3. משרדי הקופה נמצאים ברחוב פומבדיתא 4, תל-אביב-יפו, 6423404

קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:30-16:00

Scroll to Top
טופס יצירת קשר

קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:30-16:00

כתובתינו

משרדי הקופה נמצאים ברחוב פומבדיתא 4, תל-אביב-יפו, 6423404

קבלת קהל ומענה טלפוני:

ימים א'-ה' 08:30-16:00

צרו קשר
טופס יצירת קשר